sk:troubleshootingmigration

Problémy pri aktualizácií údajov

Aby ste sa vyhli problémom s poškodenými záznamami, odporúčame udržiavať len nevyhnutný počet záznamov v systéme. Inak sa aplikácia môže stať pomalou, lebo sa neustále prenáša veľké množstvo údajov. Tzn. zmazávať už spracované štúdie a správy. T3C nie je ani PACS, ani fakturačný/archivačný systém, ale komunikačný systém pre bezpečný a rýchly prenos objemných DICOM štúdií.

Pri používaní systému T3C sa môže stať, že niektoré záznamy sa stanú nekonzistentné a hoci v bežnej prevádzke sa niekedy dajú použiť, pri aktualizácií systému sa takéto záznamy nedajú automaticky skonvertovať. Počas aktualizácie sa postupne konvertujú všetky záznamy a len keď tento proces prebehne bez chýb, tak sa záznamy prepíšu do novej verzie. V prípade, že nastala akákoľvek chyba, tak sa obnovia pôvodné záznamy a zahodia sa úspešne aktualizované záznamy.

Najčastejšie dôvody vzniku nekonzistentnosti údajov:

 • Spadnutie aplikácie alebo operačného systému počas zápisu údajov
 • Chyby na disku, poškodenie sektorov, zlyhanie zápisov, chyby v ovládačoch
 • Príliš vysoké vyťaženie prostriedkov a z toho vyplývajúce “timeout-y” pri zápise údajov

Samotné údaje pre aktualizáciu so podľa verzie nachádzajú v nasledujúcich priečinkoch:

 • od verzie 12, priečinok %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service
 • do verzie 12, inštalačný priečinok Servisu T3C (východzí priečinok je %ProgramFiles(x86)%\TatraMed Software\T3C\Service)

V prípade výskytu problémov, môžete preskúmať súbor o zázname aktualizácie údajov, kde sú zapísané nájdené chyby. Je to súbor logs\migrator.log alebo log\migrator.log. Nasleduje popis aktualizovaných údajov v priečinku Service podľa verzie:

 • Priečinok jobs, alebo study - prenášané štúdie
  • ak je problém s jednou konkrétnou štúdiou, odporúčame zmazať konkrétny podpriečinok
  • prípadne je možné zmazať celý priečinok
 • Priečinok robot - obsahuje databázu so záznamami o aktuálne prebiehajúcich automatických úlohách. Môžete zmazať, možno sa niektoré úlohy nedokončia a bude ich treba zopakovať
 • Súbor messages.db, alebo priečinok message - databáza so správami. Môžete zmazať, prídete o staré správy.
 • Súbor rm.db, alebo priečinok record - databáza so záznamami o prenosoch štúdií. Môžete zmazať, prídete o históriu.
 • Súbor notifications.db, alebo conf\notification.db - databáza s nastaveniami upozornení. Môžete zmazať.
 • Súbor users.db, alebo conf\user.db - databáza s nastaveniami používateľov. Môžete zmazať.

Po odstránení problému je potrebné spustiť inštalátor znovu, aby prebehla aktualizácia záznamov. Ak sa vyskytnú ďalšie chyby, tak je nutné postup zopakovať.

Manuálna oprava databáz je veľmi problematická a časovo náročná záležitosť s otáznym koncom.

 • sk/troubleshootingmigration.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/16 15:04
 • od Pavel Machyniak