Problémy pri aktualizácií údajov

Pre vyhnutie sa problémov s porušením záznamov, odporúčame udržiavať len nevyhnutný počet záznamov v systéme. Inak sa aplikácia môže stať pomalou, pretože sa neustále prenáša veľké množstvo údajov. Tzn. zmazávať už spracované štúdie a správy. T3C nie je ani PACS, ani fakturačný/archivačný systém, ale komunikačný systém pre bezpečný a rýchly prenos objemných DICOM štúdií.

Pri používaní systému T3C sa môže stať, že niektoré záznamy sa stanú nekonzistentné a hoci v bežnej prevádzke sa niekedy dajú použiť, pri aktualizácií systému sa takéto záznamy nedajú automaticky skonvertovať. Počas aktualizácie, sa postupne konvertujú všetky záznamy a len keď tento proces prebehne bez chýb, tak sa záznamy prepíšu do novej verzie. V prípade, že nastala akákoľvek chyba, tak sa obnovia pôvodné záznamy a zahodia sa úspešne aktualizované záznamy.

Najčastejšie dôvody vzniku nekonzistentnosti údajov:

 • Spadnutie aplikácie alebo operačného systému počas zápisu údajov
 • Chyby na disku, poškodenie sektorov, zlyhanie zápisov, chyby v ovládačoch
 • Príliš vysoké vyťaženie prostriedkov a z toho vyplývajúce „timeout-y“ pri zápise údajov

V prípade výskytu problémov, môžete preskúmať súbor o zázname aktualizácie údajov, kde sú zapísané nájdené chyby. Tento záznam nájdete v priečinku, kde je nainštalované T3C - Service\logs\migrator.log. Môžete sa pokúsiť daný problém vyriešiť manuálne, prípadne daný záznam zmazať. Nasleduje popis aktualizovaných údajov v priečinku Service:

 • Priečinok jobs - prenášané štúdie
  • ak je problém s jednou konkrétnou štúdiou, odporúčame zmazať konkrétny podpriečinok
  • prípadne je možné zmazať celý priečinok
 • Priečinok robot - obsahuje databázu so záznamami o aktuálne prebiehajúcich automatických úlohách. Môžete zmazať, možno sa niektoré úlohy nedokončia a bude ich treba zopakovať
 • Súbor messages.db - databáza so správami. Môžete zmazať, prídete o staré správy.
 • Súbor rm.db - databáza so záznamami o prenosoch štúdií. Môžete zmazať, prídete o históriu.
 • Súbor notifications.db - databáza s nastaveniami upozornení. Môžete zmazať.
 • Súbor users.db - databáza s nastaveniami používateľov. Môžete zmazať.

Po odstránení problému je potrebné spustiť inštalátor znovu, aby prebehla aktualizácia záznamov. Môžu sa vyskytnúť ďalšie chyby, takže postup treba zopakovať.

Manuálna oprava databáz je veľmi problematická a časovo náročná záležitosť s otáznym koncom.